Finnes det en vei ut av terroristens grep?

Jeg har vært i begravelse. En helt meningsløs begravelse. En helt grufull begravelse. Hun ble 16 og var et offer – eller kanskje heller en martyr for det åpne og inkluderende samfunnet jeg og vi har vokst opp med – og som har manifestert seg siden den grufulle fredagen.

Paradoksalt nok har terroristen vist seg både å være den mest utspekulerte og vellykkede i historien – samtidig som hans fiasko så langt virker å være nesten total. Vi har alle blitt del i et nasjonalt prosjekt som er mye større enn oss selv. Nasjonene Norge har siden 2 verdenskrig neppe stått mer samlet, sterkere og tydeligere enn i dag med en ny visjon: Mer åpenhet. Mer demokrati. Aldri naivitet. Terroristens vanvittige handlinger har paradoksalt sette ført til mer integrering, respekt og toleranse enn noe politisk handlingsplan kunne bidratte med. Vi har gjennom denne katastrofen blitt et stolt og samlet flerkulturelt folk!

Foran det gruefulle, det samlende og det vakre ligger det en fremtid. I den fremtiden ligger det sorgarbeid og gjenoppbygning. Det ligger etterforskning og rettsaker. Det ligger hat og kjærlighet. Det hatet kan kanskje aldri utslettets men det kan dempes når jorden har snurret mange nok ganger til at det absurde erstattes av det normale og vi kan tillate oss å begynne å glemme.

Og hva skal bli det normale? Det er et tankekors at terroristen er i ferd med å nå sitt viktigste mål. Han har lagt en PR-plan, hvor nettopp det å overleve og havne i rettssystemet skulle gi han den oppmerksomheten han ønsker. Ikke i dag, ikke i morgen men i årevis fremover! Mange av oss husker Treholt saken. De fleste Orderudsaken. Disse sakene red media i årevis – og det føltes aldri som om det var over. Det var krusninger i forhold til det som kommer: En massemorder som skal tiltales for 77 drap. Skal disse rettsakene ri media i år etter år etter år? Skal vi aldri slippe ut av terroristens PR-grep?

Det er ikke lett å se en annen vei. På den ene side er rettferdig rettergang en del av vårt system. Det gjelder både for offeret og for gjerningsmannen. Rettsaken skal sette punktum både for pårørende og gjerningsmann. På den annen side er de handlingene terroristen utførte mye større og har my større samfunnsmessige konsekvenser enn det både rettssystem og lovverk er laget for. Det er et poeng i seg selv å få lagt dettet bak oss. Det var ikke tilfeldig at Vidkun Quisling ble henrettet allerede 24 oktober 1945. Det var en nødvendighet med en rask prosess for både å samle- og å gjennombygge landet.

Personlig tror jeg ikke på dødsstraff. Det er etter min mening å senke samfunnets standard til et ikke menneskelig nivå. Likevel mener jeg det er viktig at de neste årene ikke blir fylt opp av oppmerksomhet knyttet til et enkelt menneskes forrykte og absurde virkelighetsoppfatning og handlinger. Derfor er det et poeng i seg selv at terroristen og hans tanker så raskt som mulig få gli inn i glemselen og bort fra det oppmerksomhetens lys han ønsker seg. I dette tilfellet er det så mange som er berørt, sårene er så dype og vonde at det ikke bare er terroristens rettigheter som må beskyttes. Like viktig er det at samfunnets og de berørte blir beskyttet mot gjentagende og opprivende detaljer om hva som skjedde på Utøya og i Oslo sentrum. År med rettsaker, grums fra manifestet og detaljer fra Oslo og Utøya kan forsinke den helingsprosessen som er nødvendig og som bør startes så raskt som mulig for å komme videre.

Juridisk er denne saken unik på flere måter. Realiteten er at terroristen som erkjenner å ha gjennomført de faktiske handlingene, bevisbyrden er overveldende og problemet er ikke knyttet til skyld – men om hvordan strafferammen kan gjøres stor nok til å uskadeliggjøre terroristen til han dør. Ut fra bevisenes stilling virker en langvarig rettsak nesten poengløs. Ingen rett vil noen sinne kunne frikjenne eller påvise vesentlige formidlene omstendigheter som reduserer strafferammen. Det er ingen fare for justismord siden han har innrømmet de faktiske forholdene. Saken mot terroristen er minst like åpenbar som saken mot Quisling, som ble gjennomført i løpet av fem måneder. I dettet lyset mener jeg man burde se etter andre og raskere løsninger enn tradisjonelle rettsaker. Det beste ville kanskje være om terroristen defineres som psykisk utilregnelig og at hans handlinger betraktes som så umenneskelige at det i seg selv kvalifiserer til forvaring og psykiatrisk oppfølging? Kan det eventuelt vedtas en egen terrorlov eller rettspraksis som både forenkler gjennomføringen av rettsaken, ved f.eks. å anse disse handlingene som en felles handling, med livslang forvaring som øvre strafferamme?

Samtidig er det i slike saker mange pårørende har behov for fakta om hva som skjedde med deres kjære. Slike fakta vil i stor utstrekning avdekkes gjennom etterforskningen. Kanskje kan en form for debrifing av pårørende basert på resultatene fra etterforskningen være en bedre vei enn å eksponere disse faktaene i en offentlig rettsak? Saken i al sin gru er at terroristen har henrettet 69 personer på Utøya og drept 8 i regjeringskvartalet – noe som burde være enkelt å tiltale og dømme evt. forvare han for.

Jeg har vært i begravelse. Til en 16 årig martyr for et fritt, åpent, inkluderende og demokratisk Norge. For at vi skal kunne bygge det nye Norge – må det finnes en vei som gjør at vi slipper fri og ikke blir nyttige idioter i terroristens kyniske PR-plan. Jeg mener det må forhindres at terroristen får misbruke vårt rettssystem i årevis og at han desarmeres så raskt som mulig.

Når langsom TV og lynrask kommunikasjon smelter sammen!

I natt var 592 000 opp og så Hurtigruta seile inn i Trollfjorden midt på natta. Over 2,6 millioner nordmenn var innom NRK2s Hurtigruten-sending i løpet av helgen. Det ga en markedsandel på 35 prosent, og gjorde NRK2 til Norges største kanal i tidsperioden. Det er oppsiktsvekkende tall, og allerede første dagen var over 1.2 millioner innom definisjonen av hva langsom TV kan være.

Prosjektet er nesten absurd i sin natur. Likevel ligger det an til å bli en av Norges største mediebegivenheter siden OL på Lillehammer. Resepten langsom tid og vakker natur er åpenbart en vinner. Det sier noe om våre behov for ro, Norge som nasjon, nasjonalfølelse og stolthet. Fenomenet Hurtigruten vil helt sikkert holde sosiologer samfunns- og medieforskere beskjeftiget med forskningsprosjekter i årevis fremover.

Hurtigruten manifesterer også styrken ved å kombinere flere medier og kanaler. Hurtigruten er en studie i hvordan TV og sosiale medier skaper en ny form for selvforsterkende delingsbasert totalopplevelse. Den langsomme TV sendingen brytes mot lynrask, impulsiv og intuitiv kommunikasjon både på Twitter og på Facebook. Dermed kobles langsomheten og hurtigheten sammen til en ganske banebrytende totalopplevelse.

Engasjementet er overveldende og perspektivene mange. Humor, ironi, personlige emosjonelle følelser og profesjonelle ytringer samles i en fascinerende og mangfoldig informasjonsstrøm. Informasjonsstrømmen skaper en form for interaktivitet både med produsenten og mellom publikum. Ytringer som “for mye publikum, “for lite natur”, “mer baugkamera” osv. tas åpenbart til følge.

Det samme skjer tilsynelatende med publikum som møter opp – og som blir korrigert og får impulser fra hva som skjedde ved tidligere anløp på turen. “Hurtigruten” ender opp som en slags nasjonal, og etter hvert internasjonal virtuell og fysisk happening, hvor alle kanaler samvirker med hverandre. I sum skaper en type opplevelse som neppe har sin parallell eller som er gjennomført noe sted i verden tidligere.

“Bergensbanen minutt for minutt” hadde samme potensialet men var rett og slett altfor kort. Med nesten sju dagers 24/7 sendetid sammen med en Twitter og Facebook oppdateringssekvens med ytringer med sekunders mellomrom er Hurtigruten en gigantisk manifestasjon av hvordan ulike kanaler sammen bygger en totalopplevelse.

Hurtigruten er et modig, nyskapende, samlende eksperiment både i TV og i sosiale medier. Det blir interessant å følge med på hvor dette interaktive medieeksperimentet ender. Kommer lufta til å gå ut av ballongen eller kommer spiralen til å dras til nye høyder?

Hvilket samfunn lever vi i?

I forbindelse med bokprosjektet om relasjoner og sosiale medier som jeg holder på med, slår det meg at det er gjort mange forsøk på å definere og gi navn til det samfunnet vi lever i. Begrepene er mange, overlappende og beskriver litt forskjellig egenskaper og tilnærminger. Felles for dem alle er at begrepene og definisjonene ofte fokuserer på den økonomiske effekten av informasjon, kunnskap, kommunikasjon og teknologi – eller den samlede effekten av disse begrepene. Noen eksempler på definisjonen av ulike samfunn er:

Teknologisamfunnet: Et teknologisamfunn er når anvendelse av teknologi og kunnskap øker verdiskapingen i samfunnet.

Kommunikasjonssamfunnet: Et kommunikasjonssamfunn er når informasjons- og kommunikasjonsteknologi som Internett og teknologier som mobiltelefonen øker verdiskapningen i samfunnet

Kunnskapssamfunnet: Et kunnskapssamfunn er når kunnskap og kreativitet står frem som de viktigste drivkreftene for verdiskaping i samfunnet.

Informasjonssamfunnet: Et informasjonssamfunn er når skaping, distribuering og behandling av informasjon er en viktig økonomisk og kulturell aktivitet i samfunnet.

Det finnes et utall definisjoner og fortolkninger av disse begrepene. De fleste definisjonene har imidlertid ofte et økonomisk fokus, hvor teknologi, kunnskap, kommunikasjon og informasjon betraktes om virkemidler for å oppnå verdiskapning og vekst.

Med fremveksten av sosiale medier og globale personsentriske nettverk, mener jeg vi er på vei inn i et nytt samfunn – relasjonssamfunnet. En god definisjon av relasjonssamfunnet mener jeg må ha et mer helhetlig perspektiv. Jeg prøver meg med følgende definisjon:

Et relasjonssamfunn er når effekten av et globalt, relasjonsbasert og personsentrisk virtuelt nettverk er en økonomisk, kulturell og politisk premiss for samfunnsutviklingen.

Denne definisjonen utfordrer den dominerende forståelsen av samfunnsutvikling knyttet til bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Ofte fokuseres det på teknologien som drivkraften og ikke på de samfunnsmessige konsekvensene av som oppstår som konsekvens av anvendelsen. I denne relasjonssamfunnet er kjernen “globalt, relasjonsbasert og personsentrisk virtuelt nettverk”. Det betyr at nettverkene etableres ved bruk av kommunikasjonsteknologi og at de eies utvikles av personene i nettverket. “globalt, relasjonsbasert og personsentrisk” innebærer at hver enkelt “eier” og definerer sitt eget nettverk og sine relasjoner, som personlige nettverk som igjen er en del av et globalt nettverk.

I definisjonen sidestilles økonomisk, kulturell og politisk effekt. At de nye nettverkene er en premiss for samfunnsutviklingen innebærer at det er en faktor som vil påvirke uavhengig av om det er ønsket eller om effekten er positiv eller negativ.

Jeg mener denne definisjonen av relasjonssamfunnet er dekkende, men ser frem til innspill og kommentarer. Er jeg på rett spor?

Transparent handlings- og holdningsledelse

Håndteringen av en dynamisk og ganske uforutsigbar kommunikasjonsvirkelighet krever en helt annen type tilnærming til ledelse og medarbeiderskolereing en før. Det handler om å gi medarbeiderne både et holdnings- og handlingsrom.

Et av de virkelig gode lederprinsippene for å lede relasjonsorganisasjoner og håndtere relasjonssamfunnet ble formulert lenge før sosiale medier ble oppfunnet. Atle Aas var direktør ved Nordland Psykiatriske Sykehus fra 1978. Sykehuset ble under hans ledelse utviklet til ett av landets mest veldrevne og han ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull, etter sin død i 2002. Hans lederfilosofi var basert på tydelighet, åpenhet og tilnærmet absolutt delegering av myndighet:

Atle Aas ledelsesfilosofi:

Jeg vil at ledere på alle nivå skal opptre så tydelig og transparent, at organisasjonen kun må rådføre seg med dem når ukjente problemstillinger oppstår!

Grunnen til at hans ledelsesfilosofi fungerte, var at hans lederskap åpnet nye holdnings- og handlingsrom i den hierarkiske organisasjonen han ledet. Han ikke bare forventet – men baserte sitt lederskap på at alle i organisasjonen skulle kunne handle fritt- og effektivt innenfor rammer som ikke var tuftet bare på regelverk – men like mye på tydelige og åpent kommuniserte holdninger, verdier og evnen til å ta egen beslutning innenfor disse rammene.

Med andre ord kunne organisasjonen fungere operativt nesten uten ledelse, fordi det først når ytterpunktet av holdningsrommet ble nådd, at handlingsrommet ble innskrenket og at lederen måtte konsulteres.

Nøkkelen til og forutsettingen for at et slikt lederprinsipp skal fungere ligger trolig i ordet “transparent”. Åpen- og gjennomsiktigheten er nødvendig for å skape trygghet for at myndigheten er reelt delegert og at holdnings- og handlingsrommene oppfattes som trygge og reelle.

Dersom det på ulike nivåer oppfattes at det finnes skjulte agendaer, hemmeligheter eller ris bak speilet vil det gi opphav til fantasier og utrygghet som gjør at organisasjonen vil miste sin handlekraft. Medarbeideren vil rett og slett bli utrygge og vegre seg for å ta egne beslutninger for å oppnå egen trygget og å holde ryggen fri.

Utdrag fra den kommende boken:

The relational society – how to understand and benefit from it.

20©11 Stein Arne Nistas/SenorC

Utdraget er fra kapittel 5:

No Time To Think – Om organisering og organisatoriske utfordringer

Om å drite seg ut- og om å fortolke ting!

Jeg synes litt synd på varaordfører Rita Ormbostad om dagen. Hun dreit seg ut, og jeg forsvarer på ingen måte hennes uttalelser. Isolert sett er det vanskelig å tolke dem til å være noe annet enn rasistiske. Personlig tror jeg hverken Ormbostad er rasist eller at uttalelsene var rasistisk ment. Imidlertid er det noen aspekter i denne saken, som bør diskuteres på et mer prinsipielt grunnlag.

Hovedproblemet er hvordan ytringer i sosiale medier skal forstås og fortolkes. Oppdateringer av Facebook-statuser er etter min oppfatning mye mer å betrakte som en samtale hvor premissen er at det både kan ligge ironi og humor under. Derfor er jeg personlig mye mer åpen, provoserende og ironisk på Facebook enn på Twitter og Linkedin.

La oss tenke oss at Rita Ormbostad hadde vært på en Grand Prix fest med venner. Hva ville skjedd hvis hun i en slik setting med glimt i øyet og en ironisk mine hadde fremsatt samme kommentarene. Både kroppsspråk og settingen vill ufarliggjort dem – samtidig som hun sannsynligvis ville blitt korrigert. Det hele ville i verste fall endt i en diskusjon som ble avsluttet der og da.

På Facebook fremstår samme uttalelse isolert sett som uakseptabel og rasistisk. Årsaken er både kroppsspråk og kontekst mangler. I stedet for å korrigere henne og starte en diskusjon – og eventuelt be henne om å slette postingen, valgte “vennene” hennes i stedet å problematisere saken og brukte den for det den er verdt.

Selvsagt må en være på vakt i forhold til hvordan en ordlegger seg og uttaler seg på åpne sosiale medier – spesielt personer som Ormbostad som har en offentlig rolle. Samtidig synes jeg det er betimelig å stille spørsmål ved om uttalelser i halvåpne fora som Facebook skal fortolkes og tillegges samme vekt som offentlige uttalelser. Jeg vil tro det vil bidra til å ødelegge de til tider underholdene, lekne og fargerike dialogene på Facebook – og som av og til også oppstår på Twitter.

Derfor må det etableres nye tolkingsrom og holdninger til uttalelser i sosiale medier. En “vær varsom plakat for sosiale medier” bør ansvarliggjøre både den som skriver, den som leser og journalister i særdeleshet. Etter min mening bør en være svært varsom med hvordan en fortolker en ytring på Facebook. Man bør alltid sørge for å verifisere at uttalelsen faktisk er alvorlig ment før den skaleres og brettes ut i media. Siden et vennskap på Facebook i utgangspunktet en gjensidig aksept av hverandres rett til å ytre seg i et lukket rom – som juridisk riktignok blir betraktet som offentlig – bør det være svært gode grunner for å bryte denne premissen og eksponere ytringer i offentlighet.

Når det er sagt. Jeg synes igjen at Ormbostads uttalelse både var klønete og lite gjennomtenkt, spesielt i lys av hennes stilling. Den ulykkelige varaordføreren i Aure opplever århundrets GrandPrix fest bakrus. Hun er dessverre en av mange som kommer til å lære mye om sosiale mediers kraft i tiden fremover!

The Relational Society

How to understand and benefit from it
By Stein Arne Nistad

“The Relational Society” eller Relasjonssamfunnet er tittelen på boka jeg holder på å skrive og fullføre. Den handler om de dypere endringene fremveksten av sosiale skaper, og gir forhåpentligvis kunnskap og verktøy til både å forstå og utnytte det som skjer. Boka er snart i boks – men noe gjenstår.

Under kan du lese innholdsfortegnelsen og innledningen. Jeg håper det smaker … og at du legger inn kommentarer. Og smaker det veldig godt, så trenger jeg noen å sparre med når manuset er ferdig. Hvis du har lyst til å bidra, så send meg gjerne en mail til stein.arne.nistad@gazette.no.

På denne bloggen, som er litt “språkforvirret” kommer jeg til å legge ut mer informasjon og kanskje et kapittel eller to. Planen er å få boka ut i mars/april …

1: I feel a change coming on

Noen endringer kommer plutselig. Dinosaurusen ante neppe hva som traff dem, før de var utslettet. En hendelse som på sin side var helt nødvendig for at vi – du og jeg – skulle se dagens lys omtrent 65. millioner senere. En rask endring inierte en usedvanlig langsom utvikling frem til mennesket som oppsto for noen hundre tusen år siden.

Menneskets teknologiske utvikling har i menneskelig perspektiv gått ganske langsomt. Egentlig hendte det lite frem til den industriellerevolusjon. Likevel har all utvikling vært nødvendige steg på veien for å bringe oss ditt vi er i dag med internett, globalisering og sosiale medier som en del av vår infrastruktur.

Når kom de store endringene? Det kan være lett å miste perspektivet. Er for eksempel sekstanten en større oppfinnelse enn kikkerten, eller telegrafen, eller telefonen, eller radio, eller Internett, eller sosiale medier. Det er lett å bli fartsblind – og den siste innovasjonen blir lett sett på som den viktigste. Den som sprenger alle tidligere rammer og definerer både nye verdensbilder og paradigmer.

Jeg er en av dem som mener at oppfinnelsen av Internett, i all sin enkelhet var en av de største teknologiske innovasjonene mennesket har skapt.Det er vanskelig å tenke seg hvordan vårt moderne samfunn kunne fungert uten denne globale infrastrukturen som binder alt og alle sammen.

Og nå skjer det igjen. Mange snakker om sosiale medier som en ny stor revolusjon som er viktigere enn det meste som har skjedd i historien tidligere. Heldigvis vil historien selv definere hva som var riktig, galt, viktig og uviktig. Faktum er like fullt at de nye sosiale mediene endrer radikalt og gjennomgripende på mange områder.

Internett guruen Clay Shirki sier det presist:

Når vi endrer måten vi kommuniserer på, så endres samfunnet.

Jeg for min del vil føye til.

Når samfunnet endrer seg – endrer alt seg.

Sosiale medier endrer måten vi kommuniserer på. Det endrer samfunnet og bryter opp etablerte sannheter om kommunikasjon, relasjoner og måten vi samhandler på. Disse mediene bidrar også til å flytte makt. Det er ikke lenger avsenderen som bestemmer, men i økende grad hver enkelt av oss. Vi kan bestemme hvilke nettverk vi vil være en del av, hvem vi vil forholde oss til og hva vi ønsker å motta og dele. Vi står på terskelen til et samfunn hvor hver enkelt selv kan definer sine relasjoner og sin egen rolle i et globalt relasjonsbasert samfunn. Og det åpner svimlende perspektiver i forhold til selvorganisering, et vidåpent samfunn og demokratisering.

Denne boken har som ambisjon på en enkel måte å forklare fremveksten av relasjonssamfunnet, hva det er, premissene det er tuftet på og hvordan vi ved hjelp av modeller og teorier bedre kan forstå sammenhenger og mekanismer og utnytte de nye mulighetene som oppstår. Det viktigste budskapet er at når samfunnet endrer seg endres også spillereglene:

Velkommen til relasjonssamfunnet!

Innholdsfortegnelse

1 I feel a change coming on.

2 Goanna change my way of thinking
2.1 Om hvorfor relasjonssamfunnet oppsto
2.2 Er vi maur.
2.3 Er det menneskeskapt?
2.4 Entropi
2.5 Historisk utvikling av global kommunikasjonsbasert entropi
2.6 Alle piler i samme retning!

2.7 Grunnlaget for fremveksten av relasjonssamfunnet

2.8 Sosiale medier.
2.9 Nettverksbygging.
2.10 De nye nettverkene.
2.11 Nye relasjonsformer.

2.12 Ny adferd.
2.13 De nye nettverkenes anatomi
2.14 Tidsbruk.
2.15 Fremveksten av et helt nytt samfunn

3 The House of the rising sun.
3.1 Om hvorfor og hvordan relasjonssamfunnet skiller seg fra andre samfunn?
3.2 Hvilket samfunn lever vi i?
3.3 Definisjon av relasjonssamfunnet.
3.4 Hva karakteriserer relasjonssamfunnet.

4 No time to think.
4.1 Hvordan kan vi forstå virtuelle populasjoner og hvordan de fungerer.
4.2 Universets grunnform.
4.3 Virtuelle- og fysiske populasjoner.
4.4 Arketyper i virtuelle populasjoner.
4.5 Hvilke arketyper finnens det i virtuelle populasjoner?
4.5.1 En grå masse er ikke grå.
4.5.2 Sammenhenger og roller.
4.5.3 Spiral dynamikk i virtuelle populasjoner.

5 New morning.
5.1 Om organisering og organisatoriske utfordringer.

6 Baby I`m in the mood for you.
6.1 Om hvordan relasjoner I den virkelige verden fungerer.
6.2 Sjekking og pardannelser.
6.3 Relasjoner.
6.4 Partene i en relasjon.
6.4.1 Du.

6.4.2 Partneren.
6.4.3 Relasjonen.
6.5 Hvordan initiere og opprettholde relasjoner.

7 Brand new leopard-skin pill-box hat.
7.0 Om hvordan relasjoner i sosiale medier fungerer.
7.1 Horisontale og vertikale relasjoner.
7.1.1 Kjernerelasjoner.
7.1.2 Vertsrelasjoner.
7.2 Mer om kjernerelasjonen.
7.2.1 Roller.
7.2.2 Intensjoner.
7.2.3 Krav til relasjonen.
7.3 Mer om vertsrelasjoner.
7.3.1 Roller.
7.3.2 Intensjoner.
7.3.3 Krav til relasjonen.

8 I Want You.
8.1 Om ulike nivåer og verdien av relasjoner.
8.2 Relasjonstrappa.
8.3 Hvordan tjene penger.
8.3.1 Kjernerelasjoner.
8.3.2 Vertsrelasjoner.

9 Del 2: Metoder og verktøy.
10 Overvåkning.
11 Strategi.
12 Relasjonsanalyse.
13 Intensjonsanalyse
14 Organisering.

«Vitring på Twitter – kvitring eller tvitring?

Hei

Både tvitre og kvitre er brukbare, og begge er i bruk. Jeg tilrår kvitre, jamfør dette avsnittet som vi har skrevet for nettsidene våre (det har ikke blitt lagt ut ennå):

«Vitring på Twitter – kvitring eller tvitring?

Substantivet twitter tyder ’kvitter’ eller ’kvitring’, altså lydane småfuglane lagar. Språkrådet er førebels ikkje med på «nettfuglebrettet» Twitter, men somme i denne flokken spør oss korleis dei kan trille og syngje på norsk om stort og smått i verda og livet.

For det første: Vi set ikkje om sjølve firmanamnet til Kvitter (ev. også Kvidder på bokmål ) på norsk, med mindre selskapet sjølv skulle ønskje det. Men dei ulike aktivitetane på Twitter står vi fritt til å omtale på norsk. Verbet twitter (også tweet) har alt tilpassa seg norsk i form av tvitre og kvitre. Sjølv om tvitre må vera lånt frå engelsk, kan det sjå ut som eit «heimebaka» ord – det glid lett inn i norsk uttale, bøying og rettskriving. Men tvitre kan truleg berre brukast i den snevre tydinga ’sende melding på den sosiale nettstaden Twitter’. Det same gjeld ikkje-tilpassa variantar som tweete eller twit(t)re. Med ord som kvitre, kvitter og kvitring får vi med det vide tydingsinnhaldet og den same biletbruken som dei har i engelsk. Derfor held vi ein knapp på kvitringa.

Vi må òg nemne eit pussig samanfall på nynorsk: Frå før har vi verbet vitre ( ’orientere, gje melding’) og uttrykket til vitring (’til orientering’). Tvitring/kvitring er altså ei form for vitring

Vennlig hilsen

Daniel G. Ims

rådgiver

Språkrådet